PeaceWorks

Menu

PeaceWorks Colombias arbete för ungas inflytande i samhället

I denna artikel skriver jag om hur jag uppfattar PeaceWorks Colombias arbete för ungas inflytande i samhället och tar upp två forskningsrapporter om unga som politiska aktörer i Colombia. Jag vill börja med att poängtera att denna artikel bör läsas i ljuset av att jag är en svensk praktikant som gjorde min praktik på PeaceWorks Colombia i ca fem månader, varav enbart två månader på plats. Jag är ny i samtliga kontexter och har ingen personlig erfarenhet av bland annat det politiska engagemang, våldsformer och förtryck som jag kommer att ta upp kopplat till unga i Colombia. Min förståelse baseras därför helt teoretiskt på de texter jag läst eller samtal jag haft med personer på plats. 

Vi var fem praktikanter som kom från Sverige till Bogotá för att göra vår praktik på Peaceworks kontor och på La otra Juventud januari 2020 i en tid av protester mot den nya Duque-regimen och dess konservativa reformpolitik. Implementeringen av fredsavtalet som tecknades mellan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) och dåvarande president Santos år 2016, är en process vars slutgiltiga resultat ännu är ovisst. Den nuvarande regeringens bristande intresse eller ovilja att implementera samtliga delar av fredsavtalet, det förändrade politiska landskapet och ökningen av antal mord på människorättsaktivister, sociala ledare och före detta FARC-kombattanter, utgör hinder för en hållbar fredlig utveckling i landet. Utöver detta medför den globala pandemin Covid-19, som bröt ut då vi var på plats, nya negativa konsekvenser för utveckling och fred i landet. Historiskt diskriminerade och marginaliserade grupper vars politiska, sociala, kulturella och ekonomiska ställning i samhället är avgörande för en hållbar fred, är dessutom de som blir mest utsatta även nu under pandemin.

Innan vi åkte till Bogotá fick vi på PeaceWorks kontor i Stockholm en genomgång i bland annat PeaceWorks värdegrund och till den relaterade teoretiska genomgångar i frågor kring synen på fred, antirasism,  intersektionalitet, feminism och “post”- koloniala teorier. På plats i Bogotá blev det tydligt hur dessa teorier genomsyrar hela PeaceWorks praktiska arbete. Under de två månaderna som jag gjorde min praktik på PeaceWorks Colombias kontor fick jag en inblick i hur ett civilsamhälle arbetar och samarbetar. Dessutom i ett så pass aktivt civilsamhälle som det i Bogotá. Det var lärorikt och givande att få vara med på möten med olika organisationer och få en inblick i hur drivna, kunniga människor jobbar för fred och mänskliga rättigheter på olika sätt. PeaceWorks Colombias fredsarbete i samarbete med andra aktörer handlar såväl i teorin som i praktiken om att motarbeta olika former av våld som resulterar i att vissa grupper diskrimineras, kriminaliseras och marginaliseras; våld som förekommer kulturellt, strukturellt och direkt. Arbetet utförs för en positiv fred som inte bara handlar om avsaknaden av det direkta våld som krig utgör (s.k. negativ fred), utan om rätten att leva fritt från maktstrukturer. Även om det våld som dessa maktstrukturer genererar ofta inte är lika synliga i fråga om förövare eller orsakssamband, skadas människor på olika sätt och hindras från att leva ett liv i fred. Behovet kan också uppstå att försvara sig mot våldet med ytterligare våld.  Exempelvis blev unga delaktiga i den väpnade konflikten i Colombia på olika sätt som genom politisk skolning och tvångsrekrytering, men även genom frivillig anslutning. Detta bör ses i ljuset av de förtryck och strukturella former av våld dessa unga levde med, enligt forskaren Juan Raúl Escobars vars forskningsrapport jag återkommer till längre ned.

Det är i skenet av denna syn på våld och fred som PeaceWorks fokusområde att arbeta för att stärka ungas deltagande och inflytande i samhället ska förstås. Unga utgör en historiskt marginaliserad del av befolkningen och då arbetet genomsyras av ett intersektionellt tänk ses unga inte som en homogen grupp. Utan de ses som individer som påverkas av många olika maktstrukturer samtidigt med olika diskriminerande konsekvenser på individnivå. Det är kopplat till faktorer som kön, rasifiering, klass, ålder, politiska åsikter, sexuell orientering, boendeort eller andra faktorer beroende på kontext. På så vis blir PeaceWorks samarbeten med andra aktörer inom civilsamhället med olika fokusområden samtidigt en viktig del av PeaceWorks arbete för unga. De arbetar med frågor inom feminism, antirasism, HBTQI- personers rättigheter, i frågor om ojämlikhet i fördelning av mark och resurser, om skillnader mellan stad och landsbygd, eller om maktstrukturer och orättvisor kopplade till en ny-kolonial världsordning bland annat. Det skapas ett slags intersektionellt, multidisciplinärt samarbete där människor som jobbar inom olika områden och på olika nivåer drar lärdomar av varandra med det gemensamma målet att skapa ett mer rättvist och fredligt samhälle. 

För att ge ett exempel på ett sådant samarbete med en annan organisation vill jag här nämna Temblores, en NGO vars arbete genomsyras av intersektionella och multidisciplinära teorier och metoder. De arbetar bland annat med att systematiskt kartlägga polisbrutalitet och andra former av våldsutövande mot olika grupper som nekas rätten till sin egen stad (la exclusión del derecho a la ciudad). Det handlar här bland annat om människor som bor på gatan, transpersoner och personer utsatta för prostitution. Arbetet går ut på att synliggöra och förebygga våldet dessa grupper utsätts för, bland annat genom att tillhandahålla dem verktyg för att kunna svara på våldet. 

Under den tid jag var i Bogotá var samarbetet mellan PeaceWorks och Temblores ännu i ett tidigt skede och gick då ut på att ansöka om bidrag till en gemensam förstudie för att senare genomföra ett större projekt tillsammans. Denna förstudie skulle bland annat innefatta en heldags workshop med unga HBTQI- personer mellan 18 och 30 år gamla, i frågor om olika former av motstånd mot det systematiska våld de utsätts för. Det långsiktiga målet med organisationernas samarbete är att motarbeta stigmatisering samt att bidra till ansträngningar för att unga som riskerar social och politisk exkludering garanteras sina rättigheter och deras demokratiska inflytande stärks. Man vill arbeta med målgrupperna unga HBTQI- personer, unga som bor på gatan och unga som fallit offer för politiskt våld. Peaceworks har mer erfarenhet av att jobba direkt med unga och med fokus på unga som egen social kategori, medan Temblores har mer erfarenhet av att jobba med juridiska frågor samt med HBTQI- personer. Det blir tydligt hur organisationerna drar lärdomar av varandras fokusområden och expertis och hur nya målgrupper formas utifrån intersektionella perspektiv, där komplexiteten i lokala sammanhang står i fokus.  

I praktiken innebär PeaceWorks arbete att ge unga teoretiska och metodologiska verktyg samt stöd i frågor om finansiering. Arbetet kan också handla om att genomföra olika projekt, delta i eller erbjuda workshops och utbildningar, sammanställa undersökningar och dokumentera information inom olika teman, synliggörande av arbetet offentligt samt i peaceworks nätverk genom olika kommunikationsmedel, deltagande i protester och demonstrationer. En av de centrala målen med detta arbete är att stärka ungas deltagande och inflytande som politiska aktörer för fred i Colombia.

 

Av Clara Viklund Bornhauser

 

Läs nästa artikel av Clara här