PeaceWorks

Menu

En robust personalförsörjning av det militära försvaret?

Remissvar 20/1 2017
(SOU 2016:63)

Inledning

PeaceWorks Sweden tackar för möjligheten att inkomma med remissvar kring den statliga utredningen rörande Försvarsmaktens personalförsörjning. Det är en viktig fråga som kommer påverka många ungdomar, och som fredsorganisation för ungas organisering och inflytande i ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld hoppas vi kunna inkomma med ett ungdomsperspektiv på utredningen.

Sammanfattande

PeaceWorks ställer sig positiv till att frågan utreds, och ser många bra förslag. Exempel på dessa är de olika incitament för att främja frivilligt deltagande, samt den könsneutrala ansatsen. Dock ställer PeaceWorks sig tveksamma till genomförandet av utredningens förslag, den tidsram som föreslås samt bristen av definition av begrepp som används. PeaceWorks yrkar därför för vidare utredning med mer förankring hos den berörda målgruppen.

Övergripande

PeaceWorks ställer sig frågande till utredningens användning av begreppen motivation och plikt. PeaceWorks identifierar en brist av en uttalad definition av vad som åsyftas, och utan uttalade definitioner anser PeaceWorks att det finns en risk för en förstärkning av skadliga strukturer inom Försvarsmakten. PeaceWorks verkar mot våldsuttryck så som åldersmaktordningen, rasmaktordningen, könsmaktsordningen, kolonialitet samt militarism, och efterfrågar därför förtydligande avseende begreppsanalys, rörande innebörden av den för förslaget centrala plikten och motivationen till militär delaktighet. Vilka som anses ha plikt att delta i grundutbildningen, på vilka grunder de får anses ha sådan plikt, vilken sorts motivation som fordras samt till vad motivationen ska syfta, hur plikten ska genomföras om motivationen brister, samt hur sagda motivation ska graderas, är frågor som PeaceWorks söker svar på. Utan svar på dessa frågor ställer PeaceWorks sig frågande till Försvarsmakten möjlighet att värna individens rättigheter inom Försvarsmakten, samt samhället i stort.

Vidare efterfrågar PeaceWorks att den folkförankring som utredningen eftersträvar ska sträcka sig till de som kommer innefattas av aktiverad mönstring och grundutbildning med plikt. En klar majoritet av de första som kommer beröras av detta, dvs. individer som är födda år 1999 och år 2000, är ännu inte myndiga, och har därför inte haft möjlighet att påverka förslaget, något PeaceWorks anser är deras grundläggande rätt.

PeaceWorks förslag

  • Att viktiga begrepp förtydligas och definieras.
  • Att målgruppen som berörs av aktiveringen rådfrågas, och får möjlighet att yttra sina åsikter om frågan.
  • Att aktiveringen senareläggs för att uppnå en bred folklig förankring.

 

Anna Bokinge
Ordförande, PeaceWorks Sweden