PeaceWorks

Menu

Mänskliga rättigheter och volontärutbyten

Rebecca_hemsida

Torsdagsförmiddagen tillbringades med Rebecca som höll ett intressant och givande föredrag om mänskliga rättigheter kopplat till volontärutbyten.

Projektet ”Communicating human rights in diversity” är ett samarbete inom ICYE och Erasmus+. Syftet med projektet är att få in ett perspektiv kring mänskliga rättigheter i volontärprojekt.

Förmiddagen innehöll såväl en kortfilm om de mänskliga rättigheternas historia, tre workshops om olika sätt att tänka kring mänskliga rättigheter, din egen maktposition och privilegier som volontär. Det gavs tillfälle att diskutera vad en kan möta i samhället beroende på dina individuella förutsättningar och att kunna tänka in sig i en annans situation genom självreflektion. Deltagarna uppmuntrades till att reflektera kring sina egna erfarenheter av mänskliga rättigheter och vad det kan innebära.

“Just words on a paper?”. Avslutningsvis diskuterades vår roll i samhället, och att ständigt vara medveten om och utmana olika stereotyper – att synliggöra de mänskliga rättigheterna i praktiken, att gå från ord till handling.