PeaceWorks

Menu

Olika roller i en förening

Rollerna i en förening kan se lite olika ut beroende på syftet med föreningen och hur många som är med. Minimum för att det ska bli en förening är 3 personer. I en liten styrelse är det vanligt att en har flera roller, men är det en stor styrelse kan rollerna vara med specifika.

Medlemmarna – ÄR själva föreningen! I föreningens stadgar (lagen) står det vem som kan bli medlem och vad medlemskap innebär. Grundtanken är dock att ideella föreningar ska vara öppna för alla.

Revisor/er – har ansvar för att granska verksamheten och se till att föreningen följer lagar och regler. Hen ska också göra granskningen tillgänglig för till exempel bidragsgivare eller skatteverket.

Valberedning – ger inför varje årsmöte förslag på vilka som ska ingå i styrelsen, vara revisorer och ingå i valberedningen.

Styrelsen – väljs av medlemmarna och förverkligar vad som bestämts på årsmötet. Styrelsen har ett ansvar gentemot medlemmarna och på årsmöten visar styrelsen vad de har gjort. Personerna i en styrelse kallas för ledamöter och har olika ansvarsområden.

  • Ordförande – leder styrelsen. Hen kallar till möten, skickar ut dagordningar, tar ansvar för att reda ut konflikter ifall de skulle uppstå och ser till att styrelsen följer lagar och regler.
  • Sekreterare – är informationsansvarig och tar anteckningar under styrelsens möten. Att ta anteckningar och dela med sig av dem är viktigt för transparens, men också för att komma ihåg vad som bestämdes och vem som skulle göra vad.
  • Firmatecknare – är de personer som har rätt att skriva under för föreningen, till exempel när ni ska hämta post eller betala räkningar.
  • Ekonomiansvarig – kallas ofta för kassör och ansvarar för att föreningens tillgångar och utgifter bokförs och redovisas. •
  • Medlemsansvarig – finns oftast med i en styrelse och har huvudansvaret för kontakten med medlemmarna. Medlemsansvarig har en viktig uppgift att ta hand om nya medlemmar så att de känner sig välkomna i föreningen.