PeaceWorks

Menu

Antirasism.

Min Skola – ett antirasistiskt verktyg

Min Skola är vårt antirasistiska projekt som arbetar med att lyfta normkritik som en naturlig del av skolan. Syftet med projektet är att stärka skolor i deras redan existerande värdegrundsarbete, minska våldsuttryck och trakasserier samt öka elevernas känsla av trygghet. Under hösten 2017 och våren 2018 har vi vidareutvecklat idéerna om en antirasistisk skola från PeaceWorks tidigare projekt Låt Stå, och har i samarbete med tre pilotskolor åldersanpassat materialet och metoderna till årskurs 4 – 9.

Genom det framtagna metodmaterialet får både pedagoger och elever effektiva verktyg till att kunna motverka rasismens olika uttryck såväl som att själva kunna uppnå positiva attitydförändringar. En grundläggande tanke i materialet är att skapa ett inkluderande och positivt klimat i klassrummet. Alla är vi en del av problemet och därmed kan vi också lösa det tillsammans. Materialet lägger därför fokus på hur en kan prata om och konstruktivt bemöta rasism. Metodmaterialet är direkt kopplat till läroplanen som förankrar antirasismen i de nationella kunskapsmålen, och hjälper på så vis pedagoger att på olika sätt lyfta antirasism i undervisningen. Projektet “Min Skola – ett antirasistiskt verktyg” skänker både kunskap och kompetens att aktivt kunna arbeta med skolans likabehandlingsplan ur ett medvetet antirasistiskt perspektiv – och på så vis skapa förändring i skolvardagen.

Hel- eller halvdagsutbildning?

Våra hel- eller halvdagsutbildning har liknande upplägg men det skiljer sig ändå åt på flera plan. Under en halvdagsutbildning får ni grundläggande kunskap inom normkritik och antirasism. Vi presenterar metodbokens delar och ger en introduktion till de praktiska verktyg som kan användas i det fortsatta arbetet med eleverna. Under en heldagsutbildning får ni en djupare och mer grundlig genomgång av normkritik och antirasismens olika delar. Teori varvas med övingar från metodboken för att ge praktisk erfarenhet till de verktyg som senare kan användas i klassrummet.

Kontakta oss för mer info om tillgängliga datum och priser.

_________________________________________________________________________

Låt Stå – antirasism på schemat

Våra antirasistiska utbildningar ger dig grunden för att arbeta kvalitativt och långsiktigt mot rasism och diskriminering. Utbildningen fokuserar på dialog och diskussion deltagarna emellan och blandar teoretiska med praktiska moment. Deltagarna får kunskap om rasismens mekanismer och hur det segregerade Sverige ser ut, men också ökad medvetenhet kring normer och egna förhållningssätt. Stor vikt läggs vid kommunikationsstrategi, hur talar vi om rasism? Utbildningen leds av professionella processledare och finns som hel- eller halvdagsutbildning.

Innehåll i utbildningen

  • Vad är rasism?
  • Rasismens historia
  • Dagens segregerade Sverige
  • Normkritik
  • Intersektionalitet
  • Kommunikationsstrategi (Hur talar vi om rasism?)

PeaceWorks antirasistiska utbildningar tar sin utgångspunkt i vår syn på fredsarbete. Rasism är ett strukturellt problem som kopplar ihop lokala och globala processer. Utbildningen baseras på forskning inom fältet kritiska ras- och vithetsstudier och ger nya perspektiv på dagens Sverige. Vad är den svenska självbilden och hur kan vi se på svensk antirasism? Utbildningen lägger också stor vikt på normkritik, att jobba med rasism handlar mycket om att syna sin egen position och fundera kring egna förhållningssätt.

Vi har redan framtagna utbildningar om 2 timmar, halvdag och heldag. Vi skräddarsyr även utbildningar efter behov.

Kostnad

Kontakta oss för offert.

PeaceWorks antirastiska utbildningar är inspirerade av projektet Låt Stå – Antirasism på schemat. Projektet startade 2013 och är en nyskapande metod för högstadie- och gymnasieskolor som på ett seriöst och långsiktigt sätt vill arbeta mot rasism och diskriminering. Metoden tar sin utgångspunkt i skolans styrdokument med fokus på likabehandling och är baserad på den senaste forskningen. Låt Stå är framtaget i samarbete med Mångkulturellt centrum, med stöd från Arvsfonden och MUCF.
Besök gärna projektets hemsida.