PeaceWorks

Menu

Låt unga vara den innovativa förändringskraft de faktiskt är

mariaartikel1
Deltagare på projektledarutbildningen Hágale

 

På många sätt är ungdomar i Colombia specifikt utsatta och sårbara i förhållande till den kontext präglad av våld, militarism och social utsatthet som de möter i sin vardag. Trots att de utmaningar som unga möter kan variera enormt beroende på var du fötts och bor, vilken etnicitet du har, vilka ekonomiska förutsättningar du har och inte minst din könstillhörighet, så är det befogat att prata om unga som en generellt sett marginaliserad grupp som i relation till skeva maktstrukturer och ojämlik resursfördelning är hård drabbad av strukturellt och kulturellt våld. Trots detta och som del av den ålsdersmaktordning som finns, där ungas röst ständigt underställs vuxnas, så förbises unga allt för ofta som en utsatt grupp i Colombia. Inom det internationella biståndet riktas sällan resurser specifikt mot unga i större omfattning. Barn och ungdomar utgör samtidigt mer än halva Colombias invånare och därmed en betydande del av befolkningen. De behov som PeaceWorks ser i Colombia går djupare än bara att unga behöver praktiska vägar till att kunna höras, påverka och bli sedda som kompetenta och viktiga aktörer i samhället. Det finns också behov av mer personlig och själslig karaktär. Där de strukturella och kulturella våldsuttryck som finns får konsekvenser för ungas tro på sig själva, förståelse av deras egen förmåga och en inverkan på deras sätt att agera.

PeaceWorks arbetar sedan 2012 med att bemöta ungas situation i Colombia. En del av kärnverksamheten är utbildningskonceptet Hágale, en variant på svenska utbildningen Driv som är fokuserat på projektledning och att ställa ungas egna idéer i centrum. En viktig del av styrkan i Hágale är att utbildningen tillgodoser unga med verktyg samt både teoretisk och praktisk förståelse om hur de kan driva projekt för fred och förändring. Utvärderingar visar att de unga i stor omfattning just tillgodoser sig dessa kunskaper. Men i mötet med ungdomar under utbildningen kommer dock också andra styrkor och resultat fram.

Ungdomar säger själva i intervjuer att utbildningen på flera sätt hjälper unga realisera drömmar genom att den bland annat faktiskt ”prioriterar ungas röster och åsikter som viktiga och autonoma” och har ”sin bas i vad som personligen motiverar och intresserar de unga”. En stor majoritet av de som deltar känner sig mer motiverade och engagerade att driva projekt och starta en organisation. Många anger också att de växt i mötet med andra och fått reflektera mycket kring sig själva under kursdagarna. Att möta andra som har liknande ambitioner, reflektioner och engagemang kan fungera som en legitimerande styrka av det egna engagemanget. En bekräftelse om att det är okej och bra att känna just som jag gör, att det inte är konstigt eller fel utan något positivt. Det handlar om just mera kvalitativa och personliga resultat som har karaktären att handla om personlig utveckling, en inre känsla av att kunna, att ha rätten att påverka och att se sig själv som kapabel och berättigad som aktör för delaktighet och förändring av vår omvärld. Om självförtroende i avseende av hur vi uppfattar oss själva, vår förmåga att utföra saker. Om självrespekt i avseende av att vi ständigt värdesätter vårt egenvärde. Alla har vi en uppfattning om vårt eget värde, i relation till både oss själva och till det samhälle och värld som vi lever i. Även om vi inte alltid har uttalat detta direkt eller tänkt särskilt mycket på det.

 

mariasartiekl4
Hagale!

 

Men dessa resultat i arbetet med unga är minst lika viktiga, om inte än mer essentiella. Ungdomar besitter kompetens, kunskap och är en kraft och potential i sig själva. Unga bör blir sedda som detta. Unga får inte begränsas och uteslutas som positiva aktörer för förändring. Då utesluter vi också den förändringspotential de har. Unga om de får möjligheten är just en kraft av kreativitet, fritt tänkande och flexibilitet som korsar gränser som vuxna oftast begränsar sig vid. En kursdeltagare uttryckte sig såhär:

”Jag tror att majoriteten av unga i Colombia sitter på stora idéer som de inte ens ser eller själva lär och känna. Det Hágale gör är att plocka fram dessa idéer, organisera dem och ge oss nya förväntningar på vad som kan realiseras”

Just att ge nya förväntningar på vad unga kan realisera, att ha vidgat denna syn, är ett fantastiskt resultat. Ett arbetssätt av interaktiv som stimulerar och utmanar är i detta viktigt. Men också att arbeta på ett sätt där allas röst är välkomna och berättigade till att höras. Flera unga menar detta genom att anse att Hágale bland annat:

”Konfronterar tvekan och rädslor i det som kan kännas som formella processer som krävas för att formulera och driva projekt och som ofta gör att vi begränsar våra idéer”.

 

mariasartikel2
vilken är din väg till fred?

 

Att genomföra projekt, att faktiskt göra något för att förändra kan kännas som ett stort steg. Ett steg som vi förminskar genom att etablera känslan om att det inte är så svårt. Alla kan. Ett viktigt uppdrag blir därmed att återinföra tron bland unga kring deras möjlighet att påverka. Något som det näst intill finns en sugande kraft efter. Ger du unga en liten möjlighet att agera så gör de ofta otroligt mycket. Engagemanget finns redan där, det bara väntar på att någon ska plocka upp det och ge det en liten knuff för att komma igång. På många sätt har mötena med ungdomar i Colombia gett insikt kring att den konfliktkontext de bemöter också faktiskt för med sig något som näst intill kan förstås som positivt. Vid samtal och intervjuer berättar unga om hur att växa upp i Colombia tvingar unga till reflektion och ständigt ställningstagande, vilket föder ett engagemang och ett dynamiskt brett spektra av sätt att verka för förändring. Att unga redan i tidig ålder kan reflektera kring våld, mänskliga rättigheter och orättvisor bör ses som positivt om det får vara den kraft det är och tas till vara på för att låta unga vara del av lösningen av problemen. Detta för att kunna bryta synen på unga som ett problem som ska lösas, snarare än en viktig resurs. Den omfattande stigmatiseringen mot Colombias unga innebär ett betydande hinder för utvecklingen av initiativ och verksamhet bland unga försvarare av mänskliga rättigheter.

Låt unga vara den innovativa förändringskraft de faktiskt är.