PeaceWorks

Stockholm, 27 september 2023

Uttalande från Peaceworks Swedens styrelse gällande den föreslagna angiverilagen.


Peaceworks Sweden fördömer kraftfullt den föreslagna angiverilagen och anser att den utgör ett allvarligt hot mot demokratin, yrkesetik och vår medmänsklighet. Sveriges regering borde omedelbart förkasta denna lag, en lag som går emot barnkonventionens grundprinciper, tvingar människor att kriminalisera redan sårbara grupper, samt bidrar till ett samhälle byggt på övervakning, rasism och till följd dödligt våld.


Vår organisation bygger på principerna om antirasism och solidaritet, och vi kommer aldrig att delta i eller stödja åtgärder som strider mot dessa grundläggande värden. Vi är fast övertygade om att varje individ har rätt till vård, utbildning och ett värdigt liv, oavsett migrationsstatus.


Den föreslagna angiverilagen hotar grundläggande värden och principer om
medmänsklighet och tillit till samhällsinstitutioner. Det är ett lag som misstänkliggör och anger människor i nöd. Den tvingar lärare, vårdpersonal och socialarbetare att agera som informanter, vilket inte bara underminerar förtroendet för dessa yrkesgrupper utan också äventyrar de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Att skapa en trygg och
rättvis miljö för alla, oavsett ursprung eller bakgrund, är en förutsättning för fred och social rättvisa i vårt samhälle.


Peaceworks Sweden kommer att fortsätta att verka för en värld där vi behandlar varandra med respekt och medkänsla, där människors rätt att fly och söka skydd försvaras istället för misstänkliggörs. Därför kommer vi inte under några omständigheter att ange personer som deltar i vår verksamhet.

Peaceworks Swedens styrelse

en_GBEN