PeaceWorks

Menu

Min Skola

Min Skola är vårt antirasistiska projekt som arbetar med att lyfta normkritik som en naturlig del av skolan. Syftet med projektet är att stärka skolor i deras redan existerande värdegrundsarbete, minska våldsuttryck och trakasserier samt öka elevernas känsla av trygghet. Under hösten 2017 och våren 2018 har vi vidareutvecklat idéerna om en antirasistisk skola från PeaceWorks tidigare projekt Låt Stå, och har i samarbete med tre pilotskolor åldersanpassat materialet och metoderna till årskurs 4 – 9.

Genom det framtagna metodmaterialet får både pedagoger och elever effektiva verktyg till att kunna motverka rasismens olika uttryck såväl som att själva kunna uppnå positiva attitydförändringar. En grundläggande tanke i materialet är att skapa ett inkluderande och positivt klimat i klassrummet. Alla är vi en del av problemet och därmed kan vi också lösa det tillsammans. Materialet lägger därför fokus på hur en kan prata om och konstruktivt bemöta rasism. Metodmaterialet är direkt kopplat till läroplanen som förankrar antirasismen i de nationella kunskapsmålen, och hjälper på så vis pedagoger att på olika sätt lyfta antirasism i undervisningen. Projektet “Min Skola – ett antirasistiskt verktyg” skänker både kunskap och kompetens att aktivt kunna arbeta med skolans likabehandlingsplan ur ett medvetet antirasistiskt perspektiv – och på så vis skapa förändring i skolvardagen.

I metodboken finns texter från Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa och Sensus Studieförbund.