PeaceWorks

Menu

10 nya resolutioner för fred

Resolutioner_ok
År 1915, när världen befann sig mitt i ett brinnande krig, hölls en fredskongress i Varberg, då företrädare för över 200 organisationer samlades för att formulera ett budskap till världens ledare. Hundra år senare tar Varbergs invånare än en gång ställning för fred och demokrati genom VARBERG CALLING for Peace. PeaceWorks i samarbete med Svenska Freds anordnade det internationella fredsläger i Varberg. Ungdomar från bland annat Sverige, Colombia, Uganda, Syrien, Bulgarien och Libanon möttes för att formulera 10 nya resolutioner för att ta framtidens fredsarbete i en ny riktning. 

10 nya resolutioner för fred:
1.
En säkrare värld där konflikter inte leder till sådan brutalitet och dödlig utkomst; att ändra normen där vapen likställs med säkerhet och makt;
2. Stoppa det våld som skapas av könsmaktsordningen och med ett intersektionellt perspektiv för att skapa en hållbar positiv fred där alla människor är jämlika;
3. Öka stödet till gräsrotsorganisationer, göra det enklare för civila att påverka samhället och politikerna för en bättre värld;
4. jämn och demokratisk fördelning av resurser, så som pengar, utbildning, sjukvård och mark;
5. Genomdriva rätten till utbildning genom att möjliggöra för gratis tillgång till bra utbildning för alla;
6. Transparenta och demokratiska politiska och socioekonomiska system;
7. Förändra hanteringen av djur och synsättet på djurs värde; från att existera för människors intresse till att acceptera djurens egenvärde;
8. Reglera transnationella företags makt och inflytande och hålla dem till svars för deras handlingar och öka deras samhällsansvar;
9. Sprida kunskap och ekologisk hållbar konsumtion globalt och förändra samt främja detta detta tankesätt i produktionssystemen, skördeprocesser och för arbetsförhållanden;
10. Återupprätta säkerheten och minska rädslan för att bli marginaliserad, diskriminerad eller segregerad på grund av ens livsåskådning eller annan status så som kön, etnicitet, ålder, funktionalitet, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Resolutionerna togs fram under Rosenfreds – en hyllning som uppmärksammar de fredsmöte som ägde rum i Varberg 1915 där 10 resolutioner skrevs som sedan låg till grund för skapade av Nationernas förbund som senare blir FN.