PeaceWorks

Menu

Uttalande kring PeaceWorks Swedens årsmöte 18 mars 2020

Under PeaceWorks ordinarie årsmöte den 18 mars 2020 uppstod tekniska problem och en rad efterföljande incidenter. Mötet hölls uteslutande digitalt, via plattformen Zoom, på grund av Covid-19 och de statliga restriktioner som råder. Årsmötet möttes av tekniska problem vilket resulterade i att det hastigt avbröts. Därvid blev PeaceWorks uppmärksammade på ett pågående kuppförsök av mötesdeltagare där vissa har tydliga kopplingar till nationalistiska och/eller konservativa organisationer. Dessa organisationer är sådana vars idéer tydligt går emot PeaceWorks värdegrund och som inte heller har någon anknytning till vårt arbete.

Trots uppmaning om att avsluta mötet valde dessa mötesdeltagare att fortsätta. På grund av de tekniska problemen, som resulterade i att alla röstberättigade medlemmar som ursprungligen närvarat inte hade möjlighet till fortsatt deltagande, begärde PeaceWorks externa revisor ett extrainsatt årsmöte. Efter det extrainsatta årsmötet den 14 april är nu en ny styrelse tillsatt och organisationens arbete kan fortlöpa som vanligt.När ett möte uteslutande hålls digitalt kan det ske tekniska problem som står utanför ens kontroll. Det var detta som skedde den 18:e mars, vilket resulterade i att årsmötet avbröts. Förbundsstyrelsen meddelade samtliga medlemmar som anmält sig till mötet att årsmötet avbrutits på grund av tekniska problem och att de skulle återkomma med nytt datum och tid för årsmötets genomförande. Trots detta valde det då sittande mötespresidiet att fortsätta mötet i ett annat digitalt mötesrum, vilket resulterade i att medlemmar som ursprungligen närvarade inte fick möjligheten att fortsätta delta. Årsmötet är föreningens högst beslutsfattande organ. Det är en viktig del av ett demokratiskt årsmöte att samtliga medlemmar som väljer att delta har möjlighet att göra så.

Både mötespresidiet och en majoritet av mötesdeltagarna i det nya mötesrummet bestod av personer som var okända för organisationen sedan tidigare. Det blev även tydligt för PeaceWorks att delar av detta mötespresidiet, samt en påtaglig del av de närvarande deltagarna, var personer med kopplingar till konservativa och/eller nationalistiska organisationer och partier som inte delar PeaceWorks värdegrund.

PeaceWorks ser agerandet med det fortsatta mötet den 18 mars som ett kuppförsök. Ett kuppförsök som kännetecknas av att deltagare utan tidigare engagemang i organisationen eller förankring i värdegrunden, samt där flertalet tydligt visar på engagemang i organisationer som direkt strider mot PeaceWorks vision och arbete, hade för avsikt att ta över styrningen av föreningen. Vi ser att detta inte endast hotat PeaceWorks som organisation utan även på sikt civilsamhället i stort.

Värdegrunden är den idéburna organisationens kärna. PeaceWorks är en antirasistisk och feministisk organisation som bygger på principer om jämlikhet och allas lika värde. Vi motsätter oss nationalistiska idéer och arbetar aktivt för att motverka rasism, sexism och orättvisor i alla dess former. Det innebär att vi varken har, eller någonsin kommer ha, nationalistiska värderingar och/eller samröre med nationalistiska organisationer. Vi är en intersektionell och normkritisk plattform för ungas organisering och arbetar för en värld i hållbar fred, med unga som aktiva samhällsmedborgare. Detta samhälle ska kännetecknas av social rättvisa och solidaritet, över och förbi konstruerade nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser.

Med anledning av att röstberättigade medlemmar som från början närvarade inte fick möjlighet till fortsatt deltagande till följd av de tekniska problemen, begärdes ett extrainsatt årsmöte av PeaceWorks externa revisor, som hölls den 14e april 2020. Över 400 av organisationens medlemmar deltog vid detta möte och gjorde sina röster hörda enligt en rättvis demokratisk process. Under detta möte valdes en styrelse och en strategiplan som är förenlig med PeaceWorks värdegrund och som kommer fortsätta arbetetet för en rättvis värld präglad av hållbar fred.

Vi vill ta det här tillfället i akt och uppmana alla civilsamhällesorganisationer som kämpar för en rättvis och solidarisk värld att vara uppmärksamma. Vi lever i en tid där god föreningssed utnyttjas för att driva igenom en agenda som underminerar allas lika värde. Vi måste stå enade mot odemokratiska krafters frammarsch.


 

Vid ytterligare frågor går det bra att kontakta:

ordforande@peaceworks.se
Malin Widell
Ordförande
PeaceWorks Swedens styrelse

nasma.salim@peaceworks.se
Nasma Salim
Generalsekreterare
PeaceWorks Sweden