PeaceWorks

Vilka vi är

Vi är en ideell och medlemsdriven ungdoms- och fredsorganisation. Det är en normkritisk plattform med visionen om en rättvis och hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsaktörer. Detta samhälle kännetecknas av fred, global rättvisa och solidaritet, över och förbi konstruerade, nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser.

Vision

PeaceWorks är en ideell och medlemsdriven ungdoms- och fredsorganisation. Det är en normkritisk plattform med visionen om en rättvis och hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsaktörer. Detta samhälle kännetecknas av fred, global rättvisa och solidaritet, över och förbi konstruerade, nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser.

Fokusområden

I vårt arbete arbetar vi främst med tre fokusområden

Feminism

Läs mer

Vi lever i en patriarkal värld, vilket innebär att den juridiska, ekonomiska och politiska makten i huvudsak fördelas till, och gynnar män. Vi menar att även Sverige fortfarande påverkas starkt av patriarkala strukturer, trots att de formella lagarna grundar sig på principer om allas lika värde. Strukturer (formella och informella) och normer som, baserat på kön, reglerar fortfarande människors livsmöjligheter och vardag.

PeaceWorks erkänner inte heller det binära könssystemet* och motsätter sig idén om att det skulle vara något annat än en socialt konstruerad kategorisering av kön. Vårt arbete inom området feminism genomsyras även av att utmana den dominanta västerländska feminismen som är rotad i koloniala maktförhållanden.

Global rättvisa

Läs mer

Att vi lever i en postkolonial värld innebär även (utöver att rasistiska, patriarkala och koloniala föreställningar fortgår) att maktförhållanden i relationen mellan det globala syd* och det globala nord* reproducerar en orättvis distribution av resurser som fortsätter bygga på exploatering och plundring av före detta kolonialiserade länder.
PeaceWorks tar aktivt ställning mot dessa aktioner som fortsätter exploateringen av det globala syd. Det innebär att vi har en kritisk hållning till bistånd, internationellt volontärande och traditionell utvecklingsarbete där “utvecklade länder” förväntas lära“ utvecklingsländer” hur de skautvecklas.

Antirasism

Läs mer

Vi lever också i en postkolonial värld. Det innebär att rasistiskatankemönster och strukturer är en integrerad del av samhällen världen över, vilket påverkar vår vardag. Som exempel på detta råder det än idag en vithetsnorm som skapar ojämlika förutsättningar och förhållanden för människor baserat på socialt konstruerade idéer om ras och etnicitet.

Det handlar till exempel om att attityder som har en rasistiskt utgångspunkt reproduceras, utan att vi direkt förstår dem som rasistiska. Detta ligger till grund för det vi benämner som rasmaktsordningen. Rasmaktsordningen är ett våldsuttryck som PeaceWorks arbetar med att både synliggöra och motarbeta.

Våra principer

Solidaritet

Vi är en solidarisk organisation.

Det innebär att vi
  • Tar ställning mot ekonomiska och sociala system som skapar och reproducerar orättvisor och ojämn fördelning av makt och resurser
  • Arbetar med konkreta solidariska handlingar och metoder såväl lokalt som globalt

Jämlikhet

Vi utgår från alla människors lika värde. Vi strävar därför efter att motarbeta all typ av över- och underordning av människor som fortsätter att legitimera världens ojämlikhet och orättvisor.

Ungt perspektiv

Vi är en ungdomsorganisation som drivs av och för unga.

Kritisk reflektion

Genom kritisk reflektion strävar vi efter att synliggöra och utmana dominerande föreställningar om världen, samt motverka globala maktstrukturer som grundar sig i dessa föreställningar.

sv_SESV