Vårt arbete

Vårt arbete

Vårt arbete riktar sig främst tillunga mellan åldrarna 13-35. Därutöver arbetar vi även direkt med andra aktörer vars främsta målgrupp också är unga. Det innebär att vi arbetar med unga vuxna och vuxna som arbetar med unga, så som fritidspedagoger, lärare, ungdomsledare etc 

I vårt arbete arbetar vi främst med tre fokusområden

Feminism

Vi lever i en patriarkal värld, vilket innebär att den juridiska, ekonomiska och politiska makten i huvudsak fördelas till, och gynnar män. Vi menar att även Sverige fortfarande påverkas starkt av patriarkala strukturer, trots att de formella lagarna grundar sig på principer om allas lika värde. Strukturer (formella och informella) och normer som, baserat på kön, reglerar fortfarande människors livsmöjligheter och vardag. 

PeaceWorks erkänner inte heller det binära könssystemet* och motsätter sig idén om att det skulle vara något annat än en socialt konstruerad kategorisering av kön. Vårt arbete inom området feminism genomsyras även av att utmana den dominanta västerländska feminismen som är rotad i koloniala maktförhållanden.

Antirasism

Vi lever också i en postkolonial värld. Det innebär att rasistiskatankemönster och strukturer är en integrerad del av samhällen världen över, vilket påverkar vår vardag. Som exempel på detta råder det än idag en vithetsnorm som skapar ojämlika förutsättningar och förhållanden för människor baserat på socialt konstruerade idéer om ras och etnicitet.

Det handlar till exempel om att attityder som har en rasistiskt utgångspunkt reproduceras, utan att vi direkt förstår dem som rasistiska. Detta ligger till grund för det vi benämner som rasmaktsordningen. Rasmaktsordningen är ett våldsuttryck som PeaceWorks arbetar med att både synliggöra och motarbeta. 

.

Global Rättvisa

Att vi lever i en postkolonial värld innebär även (utöver att rasistiska, patriarkala och koloniala föreställningar fortgår) att maktförhållanden i relationen mellan det globala syd* och det globala nord* reproducerar en orättvis distribution av resurser som fortsätter bygga på exploatering och plundring av före detta kolonialiserade länder.

PeaceWorks tar aktivt ställning mot dessa aktioner som fortsätter exploateringen av det globala syd. Det innebär att vi har en kritisk hållning till bistånd, internationellt volontärande och traditionell utvecklingsarbete där “utvecklade länder” förväntas lära“ utvecklingsländer” hur de skautvecklas.

 

sv_SESV_SE